1

Main Menu

Dyddiadur

No events

Twitter

[powr-twitter-feed label="Enter a Label"]

Cysylltiadau

 

 Croeso i Ysgol Gynradd Llanilar

Hoffwn fanteisio ar y cyfle i ddweud ychydig yn fwy am ein hysgol. Llwyddiant ein hysgol ni yw ein bod yn ysgol hapus, agored a chyfeillgar. Ein nod yw sicrhau bod pob plentyn yn hapus ac yn mwynhau dod i'r ysgol. Er mwyn cyflawni hyn, mae’n rhaid cael staff da ac yn sicr mae pob aelod o staff yn ymroddgar, proffesiynol ac yn barod i weithio'n galed er lles pob plentyn yn yr ysgol. Rydym yn darparu addysg o ansawdd uchel. Rydym yn sicrhau bod pob unigolyn yn cael cyfle cyfartal, mynediad i gwricwlwm eang a llawn gan feithrin sgiliau amrywiol er mwyn iddynt ddatblygu i fod yn ddysgwyr annibynnol gydol oes.

 

Saif Ysgol Gynradd Llanilar bum milltir i’r de o Aberystwyth. Mae’r nifer o ddisgyblion sydd ar y gofrestr wedi cynyddu yn sylwedddol dros y deg mlynedd diwethaf o 58 disgybl i 116 disgybl. Diffinir Llanilar fel ‘Ysgol Cyfrwng Cymraeg’ yn ôl diffiniad yr Awdurdod Lleol. Golyga hyn mai’r Gymraeg yw prif iaith, ond rydym yn sicrhau bod pob disgybl yn ddwyieithog cyn iddynt drosglwyddo i’r Ysgol Uwchradd. 

Diolch am ymweld â'n gwefan! Rydym yn gobeithio y byddwch yn medru dod o hyd i'r holl wybodaeth rydych angen ynglŷn â’n hysgol.  Mae Ysgol Llanilar yn safle ardderchog ar gyfer addysg plentyn ac os ydych am ragor o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni.

 

 

 

 

 


Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries