Main Menu

Dyddiadur

Twitter

[powr-twitter-feed label="Enter a Label"]

Cysylltiadau

Cyngor Ysgol

Mae’r Cyngor Ysgol yn cwrdd o leiaf unwaith bob hanner tymor er mwyn trafod a threfnu amrywiaeth eang o weithgareddau yr ysgol.  Mae aelodau o’r Cyngor Ysgol yn adrodd yn ôl mewn cyfarfodydd Llywodraethwyr.

Mae 12 aelod disgybl – Cadeirydd, Is-gadeirydd, Trysorydd, Ysgrifenydd Cymraeg / Saesneg a Chynrychiolwyr Dosbarth.

Mrs Salisbury a Mrs Evans yw Cynrychiolwyr Staff y Cyngor Ysgol.

Dewiniaid Digidol

Mae’r Dewiniaid Digidol yn cwrdd unwaith y mis i drafod materion e-ddiogelwch a TGCh.

Yn ystod y tymor rydym wedi creu posteri e-ddiogelwch a gofalu am gyfrifiaduron ac iPads i’w roi o amgylch yr Ysgol, trafod y fframwaith Cymhwysedd digidol, trafod a monitor TGCh yn yr Ysgol ynghyd ag aelod o’r Corff llywodraethol.  Bu rhai aelodau o’r Dewiniaid Digidol yn dysgu aelodau o staff i greu Codau QR ar Hwb+.

 

Pwyllgor Eco

Rydym ni yn Ysgol Eco sydd wedi ennill y wobr Platinwm.  Mae’r Pwyllgor Eco, sef disgyblion blwyddyn 6 yn cwrdd yn dymhorol er mwyn trefnu gweithgareddau amrywiol yn ystod y flwyddyn.  Maent yn trefnu sesiynau garddio, cwblhau dyletswyddau ailgylchu a chompostio a chwblhau prosiect amgylcheddol blynyddol.   

 

Masnach Deg

Dyfarnwyd statws Masnach Deg i’r ysgol ym mis Ebrill 2008. Mae’r ysgol yn parhau i gefnogi gweithgareddau Masnach Deg ac yn hyrwyddo nwyddau Masnach Deg ar bob cyfle. Cynrychiolir y pwyllgor Masnach Deg gan ddysgwyr o Flwyddyn 6 sy’n meddwl am syniadau i godi ymwybyddiaeth am gynnyrch Masnach Deg.

Côr yr Ysgol 

 Mae Côr yr Ysgol yn cwrdd yn wythnosol er mwyn ymarfer ar gyfer llu o ddigwyddiadau gwahanol. Bob blwyddyn bydd disgyblion sy’n aelodau o’r côr yn mynd ati i ganu carolau yn yr archfarchnad leol, Morrisons. Bydd y côr yn cymryd rhan hefyd yng nghyngherddau diolchgarwch a Nadolig yr ysgol. Mae aelodau’r côr yn cystadlu’n flynyddol yn Eisteddfod yr Urdd fel aelodau o’r côr ac fel grŵp. Gwahoddir y côr i berfformio mewn cyngherddau amrywiol o gwmpas Aberystwyth.

 

Ysgolion Iach

Mae Ysgol Llanilar wedi bod yn aelod o Gynllun Ysgolion Iach Ceredigion ers 2004. Rydym yn ceisio atgyfnerthu'r hyn a ddysgir am iechyd yn y dosbarth ym mywyd beunyddiol yr ysgol. Derbyniom y Wobr Ansawdd Genedlaethol ar gyfer Ysgolion Iach ym mis Rhagfyr 2013 a Mawrth 2016. Ysgol Llanilar oedd yr ail Ysgol yng Ngheredigion i dderbyn y wobr hon. Fel rhan o'r Cynllun mae'r ysgol yn weithgar iawn, dyma rai enghreifftiau -

  • rydym yn darparu poteli dŵr ar gyfer pob plentyn ac yn hybu'r plant i yfed dŵr yn ystod y dydd.
  •  rydym yn hybu bwyta'n iach drwy wneud dewisiadau iach amser cinio a dod â ffrwyth i'r ysgol i'w fwyta amser chwarae.
  •  rydym yn gwerthu ffrwyth yn y siop amser chwarae.
  • rydym yn cydnabod y perthynas rhwng diet iach, iechyd y geg ac iechyd yn gyffredinol sy'n cynnwys diet ac ymarfer corff.
  •  rydym yn trefnu ymweliadau â'r deintydd, nyrs yr ysgol a'r ysbyty er mwyn atgyfnerthu gwaith ar iechyd o fewn y dosbarth.

Gobeithiwn feithrin agweddau, sgiliau ac ymddygiad cadarnhaol yn ein disgyblion drwy fod yn rhan o'r Cynllun Ysgolion Iach.

  

Heartstart

Menter gan ‘Sefydliad Prydeinig y Galon’ yw Heartstart i ddysgu plant beth i wneud mewn argyfyngau bygwth bywyd.

Cwrs pedair wythnos ydyw ar gyfer disgyblion blynyddoedd 5 a 6. Byddant yn dysgu amrywiaeth o sgiliau Cynnal Bywyd gan gynnwys delio gyda chleifion ymwybodol ac anymwybodol, trawiad ar y galon, tagu a gwaedu’n drwm. Mae’r disgyblion yn ymarfer ei sgiliau ar ‘Little Anne’ sef manicin sy’n rhoi cyfle i’r hyfforddai ymarfer sgiliau cynnal bywyd yn ddiogel. Mae’r disgyblion llwyddiannus yn derbyn tystysgrif. 

Mae’r cwrs wedi cael ei gynnal yn yr Ysgol gan staff sydd wedi derbyn yr hyfforddiant priodol. Yn ogystal mae dau aelod o staff yn rhannu’r arfer dda hwn mewn Ysgol arall yn y clwstwr drwy gynnal cwrs undydd ar gyfer y disgyblion.  

 


Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries